PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, MAJETEK, KOLOBĚH MAJETKU, KLASIFIKACE AKTIV, PASIV, BILANČNÍ PRINCIP, ROZVAHA, STRUKTURA ROZVAHY

Uacute;čtová osnova

předmět účetnictví

1) majetek podniku

= předpoklad hospodářské činnosti

dvojí pohled na majetek - jaký?

- z čeho?

Bilanční princip

formazdroje

- konkrétní podoba - z jakých prostředků byl majetek pořízen

- účelovost - původ majetku

- užitné vlastnosti

AKTIVA = PASIVA

Rozvaha (bilance)

- základní přehled o aktivech a pasivech

- vybalancování toho, co mám, odkud to pochází

- základní metodický prvek účetnictví

- základní účetní výkaz - povinný

- zákon o účetnictví

- povinný účetní výkaz

Význam aktiv

- druhová forma v peněžním vyjádření

- představují budoucí ekonomicky prospěch

- jsou v jeho držení (vlastnictví)

Pasiva

- vlastní zdroje - skutečně patří majiteli, vkládána zakladatelem firmy

- cizí zdroje - současný závazek účetní jednotky

- lze určit výši, splatnost, věřitele

Forma rozvahy

-forma horizontální - typická pro naše země

- odpovídá standardům ministerstva financí

- má určitou strukturu, která musí být dodržena

Aktiva Rozvaha k …..* Pasiva
Jaký? Stálá - dlouhodobý majetek Oběžná - krátkodobý majetek Z čeho? Vlastní - základní kapitál Cizí zdroje - dlouhodobé - krátkodobé

* vybalancovávám k nějakému datu

- forma vertikální - přehled o aktivech a pasivech (musí se rovnat)

- platí bilanční rovnice

- výkaz k určitému datu

- vše je uspořádáno pod sebe - pasiva

- aktiva

- hospodaření

- typické pro země EU

- povinná pro ty účetní jednotky, které musí vykazovat podle IFRSTypy rozvahy

1) řádná - k poslednímu dni účetního období

- požaduje inventarizaci

2) mimořádná - když podnik vstupuje do likvidace, konkurzního řízení, při zániku společnosti, při fúzi

- požaduje inventarizaci

3) mezitímní - při změněn právní formy

- nemusíme dělat inventarizaci

- mezi začátkem a koncem určitého období


1752595761453239.html
1752666544332510.html
    PR.RU™